Hình ảnh hoạt động
Tăng Ni sinh khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Học viện
Cập nhật ngày: 04/09/2020 12:00:00
Mùa an cư kiết hạ năm Canh Tý, Pl.2564 đã hoàn mãn; Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã tổ chức vấn an và khánh tuế chư Tôn thiền đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện.
Tăng Ni sinh đã đảnh lễ cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Thiện Siêu, cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Chơn Thiện; vấn an và khánh chúc đến HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, HT.Thích Hải Ấn (Viện trưởng đương nhiệm), HT.Thích Huệ Phước, TT.Thích Nguyên Thành, TT.Thích Nguyên Đạt.  
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Đảnh lễ cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Chơn Thiện, khánh tuế HT.Thích Chơn Tế
 
Đảnh lễ cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Thiện Siêu, khánh tuế HT.Thích Hải Ấn (Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm)
 
 
 
 
 
 
 
Vấn an và khánh tuế HT.Thích Đức Thanh
 
Vấn an và khánh tuế HT.Thích Chơn Hương
 
Vấn an và khánh tuế HT.Thích Huệ Phước
 
 
 
Vấn an và khánh tuế TT.Thích Nguyên Thành
 
 
 
Vấn an và khánh tuế TT.Thích Nguyên Đạt
VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ