Chương trình đào tạo năm 3
: 20/04/2017 12:00:00

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Số đvht

Số tiết

Ghi chú

1

Luận lý học đại cương

PHI 1008

2

30

 

2

Quản trị hành chính giáo dục

MAN 1014

2

30

 

3

Tư tưởng Tông/bộ phái Phật giáo

BUD 2024

2

30

 

4

Thiền học ngữ lục

BUD 2025

2

30

 

4

Trường bộ kinh/ Trường A Hàm

BUD 3036

2

30

 

5

Trung Bộ kinh/ Trung A Hàm

BUD 3037

2

30

 

6

Tăng Chi bộ kinh/ Tăng Nhất A Hàm

BUD 3038

2

30

 

7

Tương Ưng / Tạp A Hàm

BUD 3041

2

30

 

8

Kinh Pháp Hoa

BUD 3045

2

30

 

9

Kinh Kim Cang

BUD 3046

2

30

 

10

Kinh Lăng Già

BUD 3047

2

30

 

11

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

BUD 3048

2

30

 

12

Kinh Hoa Nghiêm

BUD 3049

2

30

 

13

Luận Thanh Tịnh Đạo

BUD 3043

2

30

 

14

Luận Câu Xá

BUD 3044

4

60

 

15

Hán- Nôm Phật học căn bản

ALS 2030

2

30

 

16

Anh ngữ Phật học căn bản

ENG 2032

2

30

 

TC