In trang này
DANH SÁCH TĂNG NI SINH VIÊN VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA V (2009 – 2013)
Cập nhật ngày: 15/07/2017 12:00:00

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

PHÁP TỰ

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO THỌ SƯ HƯỚNG DẪN

1               

N.01

Nguyễn Thị Kim

Anh

(Thích Nữ Minh Toàn)

Giá trị thẩm mỹ của các Hình tượng trong một số Kinh điển Đại thừa.

ĐĐ. TS. Thích Quang Tư

2               

N.11

Trương Thị Thùy

Dương

(Thích Nữ Thông Hạnh)

Kinh Di Giáo – Bản cương yếu Giáo pháp của Đức Phật.

HT. Thích Quang Nhuận

3               

N.14

Cao Thị Ngọc

(Thích Nữ Tường Như)

Vấn đề Nhận thức và Chuyển hóa Tâm qua Triết lý Duy Thức.

SC. TS. Thích Nữ Minh Thuận

4               

N.16

Nguyễn Thị Thu

(Thích Nữ Thuần Pháp)

Nghĩa lý Trung Đạo trong Kinh Chuyển Pháp Luân và Luận Trung Quán.

TT. TS. Thích Kiên Định

5               

N.17

Lê Thị Thúy

Hằng

(Thích Nữ Viên Phát)

Thiền định trong Thanh Tịnh Đạo Luận Ứng dụng thời hiện đại.

TT. Ths. Thích Thanh Hòa

6               

N.30

Lê Nguyễn Bích

Lài

(Thích Nữ Liên Hiền)

Sinh hoạt Ni chúng theo tinh thần Giới Luật thời Đức Phật liên hệ đến hiện tại.

SC. TS. Thích Nữ Huyền Dung

7               

N.35

Nguyễn Thị

Liên

(Thích Nữ Như Đức)

Vai trò Chánh kiến trong đời sống của người xuất gia.

SC. TS. Thích Nữ Minh Thuận

8               

N.43

Nguyễn Thị Thanh

Nga

(Thích Nữ Huệ Lạc)

Tính Giáo dục Phật giáo qua một số ví dụ trong Kinh Pháp Hoa.

TT. TS. Thích Kiên Tuệ

9               

N.42

Lê Thị Xuân

Nga

(Thích Nữ Diệu An)

Ngũ uẩn và Đạo đức Xã hội.

TT. TS. Thích Kiên Tuệ

10           

N.45

Trần Thị

Nghĩa

(Thích Nữ Liên Hòa)

Tâm lý học Phật giáo với sự chuyển hóa vi diệu trong Luận Thành Duy Thức.

TT. TS. Thích Kiên Định

11           

T.25

Đỗ Hoàng

Nguyên

(Thích Huyền Như)

Giá trị biểu hiện và Ý nghĩa đặc trưng của Chuông chùa Huế.

ĐĐ. Ths. Thích Thiện Tuệ

12           

N.47

Lê Thị

Nhớ

(Thích Nữ Như Châu)

Tinh thần khế cơ, Khế lý của Phật giáo trong việc Hoằng pháp.

TT. TS. Thích Kiên Định

13           

T.31

Phạm Trọng

Phú

(Thích Hạnh Minh)

Hình ảnh vị Thầy thuốc trong Kinh Pháp Hoa.

TT. TS. Thích Nguyên Thành

14           

N.51

Đỗ Thị Mỹ

Phương

(Thích Nữ Thanh Thủy)

Dấu ấn Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người dân xứ Quảng.

GS. Thái Quang Trung

15           

T.35

Nguyễn Hồng

Quân

(Thích Pháp Độ)

Thực trạng Phật giáo và Đời sống của người xuất gia.

ĐĐ. TS. Thích Pháp Quang

16           

N.58

Nguyễn Thị Thu

Sương

(Thích Nữ Minh Thục)

Phương pháp Giáo dục Hành vi Đạo đức trong Phật giáo.

GS. Nguyễn Bá Phu

17           

N.59

Trần Thị Tuyết

Sương

(Thích Nữ Minh Từ)

Tìm hiểu về hành tướng của tâm qua Kinh Trung Bộ.

ĐĐ. Ths. Thích Thiện Quang

18           

T.43

Văn Công

Tấn

(Thích Nhật Hóa)

Khảo cứu Văn hóa ứng xử Phật giáo trong Kinh Trường Bộ.

ĐĐ. TS. Thích Quang Tư

19           

T.47

Nguyễn Thân

(Thích Chơn Tuệ)

Một vài Khảo cứu về dị bản của Kinh Pháp Bảo Đàn.

ĐĐ. Ths. Thích Thiện Quang

20           

N.66

Nguyễn Thị Diệu Thu

(Thích Nữ Phương Anh)

Hình ảnh vị Pháp sư trong Kinh Pháp Hoa.

TT. TS. Thích Nguyên Đạt

21           

N.70

Trương Thị Thương

(Thích Nữ Như Tín)

Khảo sát Hạnh Đầu Đà qua Thanh Tịnh Đạo – Luận Ứng dụng tu tập trong thời hiện tại.

TT. Ths. Thích Thanh Hòa

22           

N.71

Lê Thị Thủy

(Thích Nữ Phương Ngọc)

Tìm hiểu Giáo lý Luân hồi – Tái sinh trong Kinh Na Tiên Tỷ Kheo.

TT. TS. Thích Nguyên Đạt

23           

T.57

Nguyễn Đức Tiến

(Thích Nhật Thiện)

Tìm hiểu về Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi.

ĐĐ. TS. Thích Pháp Quang

24           

N.74

Nguyễn Thị Tính

(Thích Nữ Khánh Thuận)

Khởi nguyên Tư tưởng Triết học Tánh không.

ĐĐ. TS. Thích Pháp Quang

25           

N.78

Nguyễn Thị Thùy Trang

(Thích Nữ Hiền Trí)

Sự tương đồng của các ví dụ trong một số Kinh Đại Thừa và Kinh Nikaya.

HT. Thích Quang Nhuận

26           

N.80

Võ Thị Tuyến

(Thích Nữ Tuệ Uyển)

Lễ hội Quán Âm 19-6 Một nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân xứ Huế.

GS. Nguyễn Duy Hới

27           

T.66

Đoàn Quang Văn

(Thích Huệ Văn)

Hạnh phúc theo Quan điểm Phật giáo.

TT. TS. Thích Tâm Minh

28           

N.84

Nguyễn Ích Tường Vi

(Thích Nữ Thông Phước)

Lịch sử Tư tưởng Phật giáo phát triển qua Đại Thừa Khởi Tín Luận.

TT. TS. Thích Kiên Tuệ

 
In trang này