Hình ảnh hoạt động
Chương trình đào tạo năm 1
Cập nhật ngày: 20/04/2017 12:00:00

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Số đvht

số tiết

Ghi chú

1

Phật học cương yếu

BUD 2019

4

60

 

2

Tiếng Việt thực hành

VIE 1001

2

30

 

3

Phương pháp nghiên cứu và viết luận văn

RES 1002

1

15

 

4

Tin học căn bản

INT 1003

2

45

30 t lý thuyết và 15 t thực hành

5

Văn học Việt Nam

LIT 1004

4

60

 

6

Lịch sử Việt Nam

HIS 1005

4

60

 

7

Triết học Đông - Tây

PHI 1007

3

45

 

8

Giáo dục học đại cương

EDU 1010

2

30

 

9

Tâm lý học đại cương

PSY 1011

2

30

 

10

Xã hội học đại cương

SOC 1012

2

30

 

11

Văn minh Việt Nam

HIS 1006

2

30

 

12

Pali/Sansrit

ABL 1016

4

60

 

13

Hán – Nôm căn bản

ALS 1017

8

120

 

14

Anh ngữ căn bản

ENG 1019

8

120

 

TC

 

 

 

 

 

   
:
Trang chủLiên hệ